Policy för personuppgiftsbehandling

Denna policy tillämpas för behandling (insamling, lagring, överföring m.m.) av personuppgifter som förekommer inom Håtunalab AB.
Håtunalab AB behandlar personuppgifter endast i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning för att skydda den personliga integriteten.

Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras genom exempelvis användarnamn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, online-identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens identitet.

Behandling av personuppgifter
Vi är transparenta med hur och varför personuppgifter samlas in och behandlas. Med behandling avses all befattning med personuppgifter såsom insamling, lagring och användning.

Vi behandlar i huvudsak följande personuppgifter:
Namn, personnummer, kontaktuppgifter, kreditupplysning, betalningsinformation och historik.
Namn och kontaktuppgifter till pågående affärskontakter.
Namn och kontaktuppgifter till tidigare affärskontakter.
Namn, personnummer, bild, ansökningshandlingar och kontaktuppgifter till arbetssökande.
Håtunalab AB behandlar inga känsliga personuppgifter (särskilda kategorier av personuppgifter).

Insamling av personuppgifter
Håtunalab AB samlar i första hand in personuppgifter direkt från den registrerade genom personligt möte, e-post- eller telefonkontakt.

Ändamålen med behandlingen
Håtunalab AB behandlar enbart uppgifter för det ändamål uppgiften har samlats in enligt nedan:

Ingå och upprätthålla avtalsrelationer
Vi behandlar personuppgifter i samband med förberedelse för avtal (potentiella kunder, leverantörer eller samarbetspartners) samt för administration och fullgörelse av ingångna avtal (nuvarande och tidigare kunder, leverantörer eller samarbetspartners).
Personuppgifter om kunder som är privatpersoner behandlas för att uppfylla våra skyldigheter enligt avtalet med den registrerade såsom hantering av betalning, leverans och hantering av reklamationsärenden.
Personuppgifter om affärskontakter registreras för att upprätthålla en kontaktlista. Behandlingen sker på grundval av vårt legitima intresse av att upprätthålla affärsrelationer och för att kommunicera med de registrerade. Vi bedömer som utgångspunkt att detta intresse överväger de registrerades intresse av skydd för sin personliga integritet. Personuppgifterna kommer att behandlas enbart för det avsedda ändamålet och endast så länge som den registrerade är en affärskontakt till Håtunalab AB.
Behandling av personuppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna lämna anbud och fullgöra åtaganden enligt avtal.
Uppgifter om tidigare kunder gallras enligt Håtunalab ABs rutiner.

Rekrytering
Håtunalab AB behandlar personuppgifter som inhämtas i samband med rekryteringsförfaranden.
Det kan förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos Håtunalab AB närstående företag, externa rekryteringsföretag och organisationer med vilka vi samarbetar med vid rekryteringsprocessen. Personuppgifterna kommer att bevaras av oss och våra samarbetspartners under den tid det är nödvändigt med hänsyn till för att genomföra rekryteringsförfarandet.
Vid rekryteringsförfaranden ges sökande möjlighet att samtycka till att vi bevarar personuppgifter inför kommande rekryteringsbehov. Den sökande kan när som helt återkalla ett sådant samtycke. När den registrerade inte längre samtycker till att Håtunalab AB behandlar personuppgifterna inför kommande rekryteringsförfaranden raderas uppgifterna.

Marknadsföring
Håtunalab AB behandlar inte e-postadresser för att genomföra direktmarknadsföring av bolagets produkter.

Utveckling och förbättring av Håtunalab ABs produkter
Vi behandlar korrespondens och feedback rörande bolagets produkter, köp och användargenererade data såsom klick- och besökshistorik, tekniska data rörande enheter som används samt information om interaktion med Håtunalab AB såsom uppgifter om hur länge sidor har besökts och hur sidor har nåtts. Uppgifterna behandlas på grundval av vårt legitima intresse av att kunna utveckla och förbättra bolagets produkter och system samt för statistikändamål och kvalitetsarbete. Vi bedömer som utgångspunkt att detta intresse överväger den registrerades intresse av att uppgifterna inte behandlas.

Gallring av personuppgifter
Personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen.

Överlämning av personuppgifter
Håtunalab AB delar personuppgifter med leverantörer och återförsäljare för administrativa ändamål. Om sådan delning sker är bolagen som tar emot uppgifterna personuppgiftsansvariga för personuppgifterna.
Håtunalab AB säljer aldrig några personuppgifter till någon annan för direktmarknadsföringsändamål eller liknande. I övrigt lämnar vi endast ut uppgifter om tvingande lag så kräver eller om den registrerade samtyckt därtill.

Rättigheter
Den registrerade har rätt att, enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning, efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter som Håtunalab AB behandlar avseende den enskilde. Begäran enligt detta stycke måste göras skriftligen och undertecknas av den enskilde personligen, till undvikande av obehörig åtkomst av personuppgifter.
Den registrerade har dessutom rätt att, när som helst, begära att vi rättar, blockerar eller raderar den enskildes personuppgifter. För det fall Håtunalab AB är skyldigt enligt lag att fortsätta med lagring av personuppgifterna, kan uppgifterna enbart blockeras.
Den registrerade har när som helt rätt att avregistrera sig från vårt ev. kommande nyhetsbrev eller utskick av direktmarknadsföring. Detta kan ske genom en länk i utskicket eller genom att kontakta vår kundtjänst. Håtunalab AB kommer i så fall att sluta behandla den registrerades

Informationssäkerhet och åtgärder
Håtunalab AB vidtar de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, denna policy samt för att personuppgifterna inte ska förloras, eller bli tillgängliga för obehöriga.

Ansvar för personuppgifter
Håtunalab AB är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personuppgifter som sker för vår räkning och svarar således för att sådan behandling är laglig och korrekt.

Eventuella frågor, synpunkter och klagomål rörande Håtunalab ABs hantering av personuppgifter skickas till:hatuna@hatunalab.com  eller per ordinarie post
Håtunalab AB
Kung Birgers väg 1
197 92 Bro

Tillsynsmyndighet - Datainspektionen
Om du anser att Håtunalab AB bryter mot gällande personuppgiftslagstiftning har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen.
På Datainspektionens hemsida finns ytterligare information om hur du går tillväga.
 
2018-05-25 Anna Nilsson VD, Håtunalab AB