Plasma till föl - Bipacksedel


Indikation – Hypogammaglobulinemi hos föl

Hypogammaglobulinemi uppstår p.g.a. inget eller för lågt intag av colostrum, otillräckligt IgG-innehåll i colostrum eller för tidigt mjölknedsläpp hos stoet med efterföljande mjölkläckage (> 24 timmar före förlossning).

 
Dosering
En liter plasma kan ges till föl som väger 30-50 kg (20-40ml/kg per dygn).

Förvaring och transport
Förvaras fryst i minst -18ºC. Om plasman har tinat under transporten kan den frysas in omgående eller kylförvaras i två veckor. Detta gäller obruten förpackning som inte är uppvärmd till kroppstemperatur. Upprepade cykler av tining och frysning kan försämra effekten av komplementproteiner i plasman. Plasma som tinats och uppvärmts i vattenbad, 40 ºC till kroppstemperatur, och som inte använts, skall kasseras.Trasiga förpackningar kasseras.

Handhavande och administrering
Tina plasman till kroppstemperatur genom att ställa flaskorna i vattenbad i ca 40 ºC. Det tar ca 10-20 minuter. 40- gradigt vatten tillsätts kontinuerligt för att hålla temperaturen i vattenbadet.
Tina eller värm inte i mikrovågsugn eller i för varmt vatten! Det kan ge fällbildning samt att viktiga proteiner kan förstöras. Frys inte om, till kroppstemperatur uppvärmd, plasma. Plasma som tinat i rumstemperatur, kan frysas om.

Till föl yngre än 12 – (24) timmar man ger plasman oralt, ev. via sond eller nappflaska. Tarmens resorptionsförmåga av stora molekyler som immunoglobuliner upphör successivt efter ett ½ till 1 dygn. Plasman kan också med fördel ges per oralt till föl som har rotavirusdiarré för lokal effekt av antikropparna i tarmen.

OMSKAKAS ordentligt så att ev. fällningar löses upp. Vid intravenös administrering används medföljande aggregat med filter avsett för detta ändamål. Det är viktigt att tvätta membranet vid kanylinsläppet med sprit innan infusionsaggregatet sätts i flaskan.
Initialt ges ca25 ml plasma långsamtunder ca 10-15 minuter, för att kunna observera ev. bieffekter.
Därefter tillförs resterande plasma intravinöst till fölet under ca 1 timme. Ytterligare en liter kan vid behov ges 12-24 timmar senare.Vid pågående infektion konsumeras antikropparna snabbt och upprepade givor kan behövas.

Allmänpåverkade föl kan kräva betydligt långsammare administrering av plasman. För snabb uppvätskning ger effekter som hyperventilation, takykardi och svettning då måste infusionshastigheten genast sänkas och tillförseln avbrytas om symtomen inte avklingar snabbt.Nyfödda föl kan fortfarande vara delvis neonatala och därför extra känsliga vid behandling.

Hållbarhet
Tre år från kontrolldatum vid förvaring i minst -18ºC.

Förpackning
• 2x500 ml plastflaskor med kanylinsläpp
• 1x 1000 ml plastflaska med kanylinsläpp
• Infusionsaggregat med filter
SNAP Foal – ett snabbtest för IgG-halten hos fölet.
( Information om SNAP Foal bifogas förpackningen.)

 

Beställning av plasma
Telefon: 08-582 431 20
Mobil: 070-55 17 304
e-post: hatuna@hatunalab.com
www.hatunalab.com

Vid frågor kontakta
Anna Nilsson, farmaceut 070-55 17 304
Louise Treiberg-Berndtsson  Veterinär 070- 322 72 15


Kontrollerad produktion av plasma till föl
Håtunalabs produktion av blodprodukter sker från egen, väl kontrollerad besättning. Produktionen sker enligt fastställda rutiner. Spårbarhet är ett högt krav. Det innebär att man från slutprodukten med hjälp av batchnummer kan spåra i hela produktionskedjan. Innan hästarna köps in kontrolleras dessa enligt samråd med anläggningens egen veterinär. Kontroll sker att hästarna är fria från i Sverige vanligt förekommande eller möjligen förekommande allvarliga hästsjukdomar. Vid ankomst ställs hästarna isolerade från den övriga besättningen, varefter förnyad undersökning sker innan isoleringen bryts och de går in i den ordinarie besättningen, vilken i sin tur hålls avskild från kontakt med andra hästbesättningar. Endast svenskfödda valacker används för donation av plasma till föl. donatorhästarna är kontrollerade på frihet från antikroppar mot ertrocytantigen, som kan orsaka allvarlig anemi hos mottagaren.
Hästarna vaccineras regelbundet mot influensa, stelkramp, rota och botulism. Hästarna lyder under lagen om försöksdjur och Håtunalab AB innehar etiskt tillstånd för verksamheten.

 

Blodtappning och analyser av plasman
Hästarna provtas och analyseras för frihet av följande virus; hästinfluensa (EIV) H3N8, ekvint herpesvirus 1 och ekvint herpesvirus 4. Även frihet från Infektiös anemivirus kontrolleras. Därefter poolas och filtreras den godkända plasman. Plasman analyseras för frihet från föroreningar samt kontroll av IgG-halt, viskositet och Ph-värde. Denna hantering ger en plasma med god och jämn kvalitet.

 

 

2024-01-18
Anna Nilsson VD, Håtunalab AB